استان تهران
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران
مجوز فعاليت
شماره: 1820/ ص ت 98
تاريخ عضويت اوليه: 1397/07/22
تاريخ اعتبار: 1399/07/22

بدينوسيله به شركت توسعه ارتباطات پرديس پارس ( مسئوليت محدود ) به مديريت آقا / خانم اصغر سليماني و شناسه ملي 14004754988 با شماره نظام صنفي رايانه اي 21013393 اجازه داده مي شود كه طبـق قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مـصـوب 1379/10/4 مـجـلـس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي شماره 21185/ت26089هـ مورخ 1383/04/24 مصــوب دولــت جمهوري اسلامي تحت پوشش نظـام صنفـي رايانـه اي استـان تهـران در زمينـه فنــاوري اطـلاعـات و ارتبـاطـات در نشـانـي
تهران، گاندي جنوبي، كوچه بيستم، پلاك 5، واحد 6
به فعاليت بپردازد .

صحت اين مجوز در سايت services.irannsr.org قابل مشاهده است.