استان تهران
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران
مجوز فعاليت
شماره: 1633/ ص ت 98
تاريخ عضويت اوليه: 1398/06/27
تاريخ اعتبار: 1399/06/27

بدينوسيله به شركت حقوقي بين المللي پارسه امين پايتخت ( موسسه ) به مديريت آقا / خانم محمد حسن ذكاوت و شناسه ملي 10320817228 با شماره نظام صنفي رايانه اي 21013806 اجازه داده مي شود كه طبـق قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مـصـوب 1379/10/4 مـجـلـس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي شماره 21185/ت26089هـ مورخ 1383/04/24 مصــوب دولــت جمهوري اسلامي تحت پوشش نظـام صنفـي رايانـه اي استـان تهـران در زمينـه فنــاوري اطـلاعـات و ارتبـاطـات در نشـانـي
تهران، بخش مركزي، ضلغ شمالغربي پل سيد خندان، خيابان مير مطهري، نبش كوچه شقاقي، ساختمان 1000، بلوك 2، واحد 1
به فعاليت بپردازد .

صحت اين مجوز در سايت services.irannsr.org قابل مشاهده است.