•  
    روسای ادوار هیات مدیره
     
    اثنی عشری - محمدباقر
     رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - 7 دی ماه 1396 تاکنون
     
    دوره پنجم  
     
    سعادت - ناصرعلی
    رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - 6 خردادماه 1394 تاکنون
    رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - 29 بهمن ماه 1393 تاکنون
     رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - 17 مهرماه 1393 تا 7 دی ماه 1396
     
    دوره چهارم
     
    داننده - آزاده

    رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - 12 بهمن ماه 1390 تا 26 دی‌ماه 1391

    رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - 14 مهرماه 1390 تا 17 مهرماه 1393
     
    دوره سوم
     
    رحمتی - پرویز
    رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - 1 بهمن ماه 1387تا 6 مردادماه 1391
    رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - 1 بهمن ماه 1387 تا 6 مردادماه 1388
    رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - 25 مهرماه 1387 تا 14 مهرماه 1390
     
    دوره دوم
     
    سعیدی نائینی - امیرحسین
    رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - 12 تیرماه 1384 تا 12 تیرماه 1387
    رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - 26 اردیبهشت ماه 1384 تا 25 مهرماه 1387
     
     
    دوره اول
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان