•  
    دبیران ادوار
    آذرکار - سیدعلی
    تاریخ شروع: 15/11/1396
    تاریخ پایان:  تا کنون
    مدت زمان: --
     

     
     
    رضانژاد - اصغر
    تاریخ شروع: 01/10/1393
    تاریخ پایان: 15/11/1396

    مدت زمان: 38 ماه

     
     
     
    یوسفیان - محمد
    تاریخ شروع: 01/02/1392
    تاریخ پایان: 30/09/1393
    مدت زمان: 20 ماه
     
     
     
    قمی - حمیدرضا
    تاریخ شروع: 01/10/1390
    تاریخ پایان: 29/12/1391
    مدت زمان: 15 ماه
     
     
     
    حقگو - داود
    تاریخ شروع: 01/10/1389
    تاریخ پایان: 30/09/1390
    مدت زمان: 12 ماه
     
     
     
    گرکانی نژاد - محمد
    تاریخ شروع: 01/04/1389
    تاریخ پایان: 31/06/1389
    مدت زمان: 3 ماه
     
     
     
    داننده - آزاده
    تاریخ شروع: 01/07/1388
    تاریخ پایان: 30/09/1388
    مدت زمان: 3 ماه
     
     
     
    صادق زاده - رمضانعلی
    تاریخ شروع: 01/04/1388
    تاریخ پایان: 31/06/1388
    مدت زمان: 3 ماه
     
     
     
    ثروتی - محمد
    تاریخ شروع: 01/07/1384
    تاریخ پایان: 30/08/1384
    مدت زمان: 2 ماه
     
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان