•  
    نحوه رسیدگی و روند کار

    - ثبت دادخواست داوری

    - دبیر مرکز یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخگویی به خوانده ابلاغ می کند.
    - خوانده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری  پاسخ خود را به انضمام هرگونه اسناد مثبت سمت (در صورتیکه به نمایندگی یا وکالت دفاع می نماید) و اسناد و مدارک مربوط به دفاعیات خود به تسلیم نماید.
    - دبیر نسخه ای از پاسخ خوانده را به خواهان ابلاغ می نماید.
    - در صورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد می بایست ضمن پاسخ به دادخواست داوری (در فرجه تعیین شده ده روزه) دادخواست متقابل خود را به دبیر مرکز تسلیم و ثبت کند. 
    - دبیر مرکز دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می نماید و خواهان می بایست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحه جوابیه خود را به دبیر مرکز داوری تسلیم نماید و دبیر لایحه مذکور را به خواهان دعوی متقابل تسلیم  می نماید.
    - در صورتی که در شرط داوری قرارداد هر یک از طرفین قرار بر معرفی داور اختصاصی خود گذاشته باشند،هر یک داور اختصاصی خود را به مرکز اعلام می نمایند. در صورتیکه قرار بر این باشد که داور سوم به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شود، داوران اختصاصی نسبت به انتخاب سرداور از سوی فهرست داوران منتخب مرکز اقدام می نمایند در صورت عدم نیل در انتخاب داور مرضی الطرفین، مرکز به تشخیص رئیس، سرداور را تعیین و پس از قبولی داور منتخب به طرفین ابلاغ می گردد.
    - پس از تبادل لوایح به شرح فوق داور از سوی ریاست مرکز انتخاب و پس از اعلام قبولی داوری، پرونده در اختیار او قرار گرفته و طبق این شیوه نامه  داوری و قوانین جاریه مملکتی داور  رسیدگی خود را آغاز می نماید.
    - چنانچه داور تبادل لوایح را کافی نداند و تشکیل جلسه رسیدگی را لازم بداند می تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل ، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه صادر و از طریق دبیر مرکز به طرفین ابلاغ کند. 
    - «داور» می تواند در مواردی که لازم بداند راساً و یا به درخواست هریک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد.
    - «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رای می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی ، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
    - «داور» مکلف است حداکثر 20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی ، پیش نویس رای داوری را پس از امضاء جهت اعمال مقررات شیوه نامه داوری به دبیر مرکز تسلیم کند. درصورتیکه داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می تواند با ذکر دلیل و موجبات تاخیر، از ریاست مرکز تمدید مدت داوری، را برای یکبار درخواست نماید.
    - چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرائط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر می نماید.
    - پس از امضاء، رای داوری توسط دبیر مرکز به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط برآنکه هزینه های  داوری به مرکز پرداخت شده باشد.
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان